Over het Missionair Platform

Dordrecht kent circa 60 kerkelijke gemeenten en geloofsgemeenschappen, waarvan een groot aantal missionair actief is. Via het Missionair Platform faciliteert Missie Dordt de samenwerking tussen kerken, gemeenten en andere christelijke initiatieven op missionair gebied; op die manier ontstaan er breed gedragen missionaire initiatieven van waaruit mensen de weg weten te vinden naar een kerk of christelijke gemeente. Onze overtuiging is dat als kerken de handen ineenslaan, mensen en middelen bundelen, acties afstemmen en ervaringen delen, de laagdrempeligheid en zichtbaarheid, en daarmee de impact van het missionair werk toeneemt.

Als Missionair Platform is Missie Dordt uitgegroeid tot een missionair netwerk voor kennisdeling, gebed en bemoediging, waarin de coördinator een faciliterende rol vervult. Kerken en andere missionaire organisaties onderhouden korte lijnen, er vindt afstemming plaats en er worden nieuwe gezamenlijke initiatieven geboren.  Met hulp van het netwerk zijn verschillende projecten van de grond gekomen die anders niet gerealiseerd zouden zijn.

Kernteam

Initiatieven van het Missionair Platform worden opgezet met behulp van projectteams. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het Platform Dordtse Kerken en het Evangelisch Contact Dordrecht.

Fantastisch om te zien wat dit samenwerkingsverband heeft bekend voor Dordtenaren in coronatijd. Het is een voorbeeld van hoe vrijwilligersorganisaties kunnen samenwerken in het belang van de samenleving. Zij hebben vorm gegeven aan het naar elkaar omzien en een gevoel van saamhorigheid gebracht in deze moeilijke tijden.

Jury Dordtse vrijwilligersprijs over Licht voor Dordt