Onze missie

Het vormen van een stadsbreed missionair netwerk, waarbij kerken op de hoogte zijn van elkaars missionaire initiatieven, daarin samenwerken en elkaar aanvullen. Ontstaan vanuit het verlangen gezamenlijk op trekken in de missionaire presentie in onze stad, waarvan Dordt Open Kerk en het Koningsbrood een eerste proeve was, die smaakte naar meer.

Onder het Missionair Platform worden verschillende initiatieven van de samenwerkende kerken samengebracht, zoals de online kerstdiensten en het Bijbeljaar 2022.

Ik hoop dat de Koningsdag een soort première is geweest voor volgende gezamenlijke activiteiten. We hebben iets gedaan, niet voor onszelf, maar voor de inwoners van onze stad.

Jan van der Steen | pastoor Oud-Katholieke Kerk Dordrecht

Hoe doen we dat?

In nauwe samenwerking met het Platform Dordtse Kerken en andere kerkelijke overlegorganen zoals het Evangelisch Contact worden gezamenlijke activiteiten ontplooid, waarbij individuele kerken of kerkleden kunnen aanhaken. Ook wordt de mogelijkheid geboden voor kerken onderling om activiteiten af te stemmen of gezamenlijk op te pakken. Soms leidt dit tot een nieuw initiatief/kernteam, maar vaker zijn het eenmalige acties.

In de afgelopen jaren kwam deze samenwerking onder andere tot uiting in de gezamenlijke activiteiten rond Koningsdag 2015, rond The Passion Dordrecht #jebentnietalleen en bij het coronahulpinitiatief Licht voor Dordt.