Missie, visie en doelstellingen

Over Missie Dordt
Missie Dordt zoekt als netwerkorganisatie de verbinding en biedt als koepelorganisatie een organisatiemodel waaronder missionaire initiatieven eenvoudig invulling kunnen geven aan de uitvoering van hun missie. Zo kent de Stichting kernteams (of werkgroepen) voor eenmalige of terugkerende activiteiten. De kernteams zijn niet statisch, maar organisch van aard. Nieuwe kernteams worden gevormd en soms is ook de houdbaarheidsdatum van een bepaald initiatief bereikt. We zoeken biddend aansluiting bij de ‘Missio Dei’ (de missie van God). Op dit moment kent de Stichting een tiental terugkerende initiatieven. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer missionaire initiatieven ervoor kiezen om onder de koepel van Missie Dordt te functioneren.

Missie Dordt wil ervoor zorgen dat kerken, gemeenten en diverse instanties samenwerken op missionair gebied, zodat vanuit breed gedragen initiatieven meer mensen het goede nieuws van Jezus Christus mogen ontdekken.

Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert christelijke gemeenschappen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder.
Meer en meer voelen we de urgentie om samen te bouwen aan een kerk die missionair is in woord en daad. Wij verlangen naar christelijke gemeenschappen die niet alleen goed nieuws verkondigen (de missionaire proclamatie), maar dat ook daadwerkelijk zijn (de missionaire presentie). Dat is voor Missie Dordt de essentie.

Uitgangspunt voor het werk van Missie Dordt is de zogenoemde Missio Dei – de zending van God. Wij geloven dat Missie Dordt allereerst Gods eigen werk is. De Vader nam het initiatief en heeft zijn Zoon gezonden in deze wereld. Zijn Geest stuwt tot op de dag van vandaag de voortgang van de evangelieverkondiging met het oog op het Koninkrijk. God wil ook in Dordt voor zich een volk bereiden. In deze ‘missie van God’ worden wij meegenomen en mogen we Gods medearbeiders zijn.

De Stichting heeft als kernpunten van haar identiteit:

 •  Het geloof in de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God.
 • De unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan.
 • Het persoonlijke karakter van het geloof.
 • De verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God.
 • Het delen in de kracht van de Heilige Geest.
 • De fundamentele betekenis van de kerk in het reddende handelen van God.

Missie Dordt is enerzijds een netwerkorganisatie (een missionair platform) die de verbinding legt en de samenwerking zoekt met kerken, gemeenten en diverse instanties. Anderzijds functioneert de Stichting als een koepelorganisaties, waaronder kernteams (organisatorische eenheden) invulling geven aan de doelstelling van de Stichting.

De doelen van Missie Dordt zijn:

 • Het bevorderen van de missionaire proclamatie en de missionaire presentie vanuit de Dordtse kerken, gemeenten en diverse instanties.
 • Het verbinden, ondersteunen en stimuleren van missionaire initiatieven om als zodanig gestalte te geven aan een stadsbreed missionair netwerk.
 • Het bieden van een netwerk (missionair platform) voor kennisdeling, gebed en bemoediging inzake de missionaire proclamatie en de missionaire presentie.
 • Het zorgen voor coördinatie en afstemming van missionaire initiatieven, zijnde het geheel van activiteiten tot verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad.
 • Het instellen van kernteams (organisatorische eenheden) die aan de bovengenoemde doelstellingen vorm en gestalte geven.

Bestuur en organisatie

Betrokkenheid en transparantie, alsook bestuurlijke daadkracht en effectiviteit, vinden we belangrijk. Daar hebben wij onze organisatiestructuur dan ook naar ingericht. Missie Dordt wordt bestuurd door de stichting Dordt Integraal. Deze stichting heeft als taak het besturen van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) op het eiland van Dordrecht die een missionaire of diaconale doelstelling nastreven.

Besturingsmodel

Missie Dordt functioneert onder het zogenoemde raad-van-toezicht-model. In dit model wordt de Raad van Toezicht (en niet het bestuur) beschouwd als het beleidsbepalende orgaan. De directeur-bestuurder staat op de loonlijst en is verantwoordelijk voor de uitvoering. De Raad van Toezicht is de werkgever en het orgaan die het beleid bepaald. Als zodanig kent dit model een duidelijke scheiding tussen uitvoering en beleidsbepaling.

Organen

Dordt Integraal kent de volgende organen die worden ingezet in het besturen van Missie Dordt:

 • Raad van Toezicht
 • Stichtingsraad
 • Raad van Bestuur


Stichting Missie Dordt kent als bestuur de Stichting Dordt Integraal. Daarnaast kent de Stichting Missie Dordt de volgende organen:

 • Stuurgroep
 • Kernteams

Organogram

Bij Missie Dordt staat het uitvoerende werk van de kernteams bovenaan. De overige organen zijn dienstbaar aan het lokale missionaire werk. Hieronder wordt de bestuursstructuur in een organogram weergegeven.

Het evangelie van Jezus Christus verandert levens en zet mensen in beweging. Wij geloven dat God zelf aan het werk is in de stad Dordrecht. Als kerk mogen we hierop aansluiten en meebewegen.

Wiebe van Horssen, bestuurder Missie Dordt

Mensen

Het belangrijkste bij Missie Dordt zijn de vrijwilligers en de leden van de kernteams. Samen zetten zij zich in voor missionaire initiatieven en maken als zodanig de vertaalslag van de missie en visie naar de praktijk.

De stuurgroep van Missie Dordt wordt gevormd door vrijwilligers, de directeur-bestuurder en de missionair coördinator.
De stuurgroep ondersteunt de kernteams waar nodig en onderhoudt contacten met samenwerkingspartners. Ook heeft de stuurgroep een proactieve rol in het werven van inkomsten voor de initiatieven.
Daarnaast zet de stuurgroep in nauwe samenwerking met de kernteams de communicatiestrategie op, zorgt voor de financiële administratie en afstemming met de Dordtse kerken (via de Stichtingsraad).

De stuurgroep bestaat uit:

 • Ebe Bruinsma (voorzitter)
 • Riëtte Bunk (secretariaat)
 • Ton Brugmans (financiën)
 • Sietske van Hartingsveldt (coördinator)
 • Wiebe van Horssen (directeur-bestuurder)

Dordt Integraal kent een directeur-bestuurder, Wiebe van Horssen, die verantwoordelijk is voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van de programma’s en activiteiten. De taken van de bestuurder zijn gericht op het ontwikkelen van de missie en visie, het extern vertegenwoordigen van de Stichting, het maatschappelijk strategisch positioneren van de organisatie, het uitwerken van het beleid en leiding geven aan de interne organisatie. De bestuurder wordt hierin bijgestaan door de stuurgroep.

De coördinatorfunctie van Missie Dordt wordt vervuld door Sietske van Hartingsveldt. Zij is verantwoordelijk voor het coördineren en draagt zorg voor de realisatie van de algehele doelstelling van de koepel- en netwerkorganisatie Missie Dordt, namelijk het verbinden, ondersteunen en stimuleren van christelijke gemeenschappen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, De Redder. De coördinator van Missie Dordt is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het tactisch beleid.

De stichtingsraad adviseert het bestuur over het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes en wordt gevormd door de volgende kerken die lid zijn van Dordt Integraal:

 • Assemblée Évangelique Agapao
 • Baptistengemeente Kruiskerk
 • Christ Family Chapel International
 • Christelijke Gereformeerde Kerk Centrum
 • Christelijke Gereformeerde Kerk Zuidhoven
 • Christengemeente “Op De Rots”
 • Christengemeente Kom & Zie
 • Eglise Wallonne Dordrecht-Breda
 • Evangeliegemeente De Deur Dordrecht
 • Evangelische Gemeente Eljakim
 • Evangelische Gemeente Jozua
 • Evangelisch Lutherse Gemeente
 • Evangelische Zending Gemeente Huis van Gebed
 • Filipino Catholic Chaplaincy Drechtsteden
 • Gemeente Immanuël
 • Gemeente New-Song
 • Gemeente Rafaël
 • Gemeente van Apostolische Christenen
 • Gereformeerde Gemeente Julianakerk
 • Gereja Bethel Indonesia
 • Hervormde Vereniging Calvijn
 • Hervormde Wijkgemeente Augustijnenkerk
 • Hervormde Wijkgemeente Pauluskerk
 • Hervormde Wijkgemeente Krispijn
 • Hervormde Wijkgemeente Andreaskerk
 • House of Light Ministries
 • Kerk van de Nazarener – Stefanuskerk
 • Korps Dordrecht – Leger des Heils
 • Kruispunt Reeland
 • Nederlandse Gereformeerde Kerk – Kandelaarkerk
 • Nederlandse Gereformeerde Kerk – Open Hof
 • Nieuw Leven Gemeente
 • PKN Dubbeldam  De Wijnstok
 • PKN Stadspolders Huis Bij De Bron
 • Zevende-dags Adventisten

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en wordt gevormd door:

 • Bert van de Burgt
 • Yvette Crentsil
 • Sandra Doeze Jager
 • Louis Meijer
 • Jesse van Nes
 •  

ANBI-informatie

De stichting Missie Dordt is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw donaties voor het werk van Missie Dordt aftrekbaar zijn bij de belasting.

RSIN-nummer: 801692520
KvK-nummer: 41121130
IBAN: NL 18 RABO 0166 4614 31
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Missie Dordt
Statutaire zetel: gemeente Dordrecht
Datum akte van oprichting: 29-09-2020
Activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisatie

Bekijk op deze pagina verschillende documenten, zoals onze statuten en inschrijving KvK.